จ.สุโขทัย ขยายเครือข่ายผู้นำด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย จัดอบรมขายเครือข่ายผู้นำด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วันนี้ (25 ส.ค.52) จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมขยายเครือข่ายผู้นำด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีระยะเวลาการอบรม 1 วันรวมผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นภาคประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เป็นผู้ติดตามสอดส่องตรวจสอบและป้องกัน ผู้ประกอบธุรกิจหรือให้บริการภายในเขตพื้นที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ และร่วมกันสร้างเครือข่ายด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยให้ประสานความร่วมมือกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือให้บริการในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมและป้องกันโดยประสานกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุโขทัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด