กรมการแพทย์ เตรียมพัฒนาศูนย์สิรินธรฯ ป็น"ศูนย์ทางการเคลื่อนไหวขงเด็กพิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการแพทย์ เตรียมพัฒนาศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็น "ศูนย์ทางการเคลื่อนไหวของเด็กพิการ เพื่อรองรับและดูแลเด็กพิการแขนขาขาดหายตั้งแต่กำเนิด นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกระดูกไฮเดลเบิร์กกับกรมการแพทย์ เรื่อง การดูแลเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว/เด็กพิการทางสมองแบบสหวิชาชีพว่า จากสถิติศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พบเด็กพิการแขนขาขาดหายตั้งแต่กำเนิดในระเทศไทยประมาณ 1,500 คน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง หากไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง โดยเตรียมพัฒนาศูนย์สิรินธรฯ เป็น "ศูนย์ทางการเคลื่อนไหวของเด็กพิการ เพื่อรองรับและดูแลเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ด้านแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ และเทคนิคในการรักษา รวมถึงกระบวนการฟื้นฟูสภาพความพิการ จึงร่วมมือจากคณะแพทย์โรงพยาบาลกระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก โดยอาศัยเทคนิค Vojta therapy ซึ่งเป็นการฟื้นฟูเด็กเล็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว และจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคนิคการรักษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลด้านจิตใจสำหรับผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ปัญหาของสังคม อย่างไรก็ตามสำหรับเด็กพิการแขนขาขาดหายตั้งแต่กำเนิด จะต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด คือตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป ก็จะสามารถดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด