กรมการปกครอง ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 13 ก.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการปกครอง ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายนนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ของเกษตรกร นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการปกครอง รับผิดชอบดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตามแผนบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2542 โดยผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับเลือกจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรรมการบริหารละกรรมการจัดการหนี้ มีภาระหน้าที่ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการกองทุนฯ อีกทั้งยังเข้าไปทำหน้าที่ในการอนุมัติแผนฟื้นฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการกำหนดเงินเดือนหรือเงินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการสงเคราะห์และสัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของกองทุนฯ และเข้าไปทำหน้าที่ในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ ทั้งนี้ ได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด