จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยวันที่ 27 สิงหาคม นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่วิทยาลัย อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 สิงหาคม นี้ นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ สาธารณภัยเกิดในสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ สาธารณภัยต่างๆ ให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ปลอดภัย การปฏิบัติงานแบบบูรณาการเชิงรุกจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน อาสาสมัคร และ มูลนิธิต่างๆ จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เริ่มการซ้อมแผนเวลา 14.30 น เป็นต้นไป ในการเข้าระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ถูกวิธี ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอประกาศแจ้งให้ประชาชน ที่อยู่ใกล้เคียง และผู้สัญจรไปมาผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ถนนสุริยเดชบำรุง ถนนสันติสุข และถนนเปรมประชาราษฎร์ ขอให้ใช้ความระมัดระวังและอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมแผนในวันเวลาดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด