สาทิตย์ ออกมาตรการควบคุมโฆษณาแฝง คาดทดลองใช้มาตรการดังกล่าวไปถึงปลายปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนนตรี ออกมาตรการควบคุมการโฆษณาแฝง ซึ่งจะมีการทดลองใช้มาตรการดังกล่าวไปจนกระทั่งปลายปี 2552 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวภายหลังการประชุมเพื่อหามาตรการกำกับดูแลการโฆษณาแฝงว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางกำกับดูแล กำหนดมาตรการควบคุมโฆษณาแฝงของสินค้าและบริการ เนื่องจากปัจจบันผู้ประกอบการหยิบยื่นโฆษณาสินค้าให้กับผู้บริโภคจนเกิดความรำคาญ และเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหลอกลวงซึ่งขัดต่อกฎหมายการโฆษณา โดยมาตรการในเบื้องต้นที่กำหนดออกมา คือ การกำหนดสัดส่วนของการโฆษณาให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม , การใช้แนวทางที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนดไว้และแนวทางตามกฎหมายประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำลังยกร่างกฎหมายที่จะไปควบคุมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (เคเบิ้ลทีวี) เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อมากำกับดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ที่จะมาจากทุกภาคส่วน โดยอาศัยหลักการดูแลกันเอง ซึ่งจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน (ปลายเดือนกันยายน) และจะมีการทดลองใช้มาตรการดังกล่าวไปจนกระทั่งปลายปี 2552 แล้วจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การควบคุมโฆษณาแฝงกันต่อไป รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกประธานคณะทำงานชุดนี้ จะเป็นตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนมาตรการควบคุมดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงในฐานะผู้บริโภค

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด