กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดอบรมผู้นำชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชนจัดอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นผู้นำสามารถพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครนครศรีธรรมราช กล่าวในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน ผู้นำชุมชน ระดับพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นที่ 3 ที่อาคารฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง สาเหตุที่ต้องเพิ่มทักษะแก่ผู้นำท้องถิ่น เนื่องจากในชุมชนเกิดภาวะวิกฤติเรื่องผู้นำ เพราะเดิมจะยึดถือและให้ความสำคัญแก่ผู้นำสูงสุดเพียงคนเดียวเท่านั้น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่ นายกอบต. หรือ นายกเทศมนตรี เป็นการสร้างภาวะความเครียด และฝากความหวังไว้ที่ผู้นำเพียงคนเดียวมากเกินไป หากเกิดความล้มเหลวขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไร จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างผู้นำและให้มีเครือข่ายผู้นำมากขึ้น มีการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและหมู่บ้านให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน ส่งเสริมให้เทศบาล และ อบต. พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน แล้วคัดเลือกผู้นำชุมชน 10 คนเข้ารับการอบรม โดยมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กรมการพัฒนาชุมชน จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนระดับพื้นฐาน ฝีกอบรมผู้นำชุมชนของเทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รุ่นละ 70 คน สำหรับในรุ่นที่ 3 มีผู้บริหารของเทศบาล อบต.และผู้นำชุมชน จาก อ.ร่อนพิบูลย์ พิปูน ปากพนัง และ อ.สิชล เข้ารับการอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด