TRIDIจับมือจุฬาฯปั้นคนโทรคมฯ เน้นพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

TRIDI ร่วมมือกับจุฬาฯผลักดันโครงการห้องปฏิบัติการคลื่นแสงความเร็วสูง พัฒนาระบบเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับบุคลากรและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต

พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(Telecommunications Research and Industrial Development Institute หรือ TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้วางแผน และดำเนินการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง ซึ่งเป็นห้องที่จะทำการศึกษาวิจัยด้าน Fiber Optic โดยที่ผ่านมา กทช. ได้มุ่งหวังให้เกิดผลงานการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน เพื่อก่อเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้าน Fiber Optic อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการกลุ่มเชี่ยวชาญแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน Fiber Optic เป็นทุนส่งเสริมและสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยที่เป็นทุนต่อเนื่องจากโครงการ Excellence 2008 Plus Three เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่อไป ทั้งนี้ยังจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม

สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการกลุ่มเชี่ยวชาญแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง เน้นการศึกษาวิจัยทางด้าน Fiber Optic ในด้านการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยการศึกษาวิจัยด้าน Fiber Optic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ TRIDI ให้ความสำคัญและอยู่ในยุทธศาสตร์หลักของการดำเนินงานของ TRIDI ด้วย เนื่องจากการทำงานด้านโทรคมนาคม Fiber Optic จะมีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยนำมาพัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิจัย ระบบ Lightwave Measurement System, ระบบวิเคราะห์สัญญาณความถี่สูง, การวิเคราะห์เชิงทฤษฎี และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การออกแบบระบบสื่อสารผ่านเส้นใยแสง, การสร้างโครงข่ายทดสอบขนาดเล็ก และการจำลองการทำงานของระบบสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูงแบบต่างๆ ในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นใยแสง รวมทั้งยังจะได้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเฉพาะการต่อยอดพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งปัจจุบันและอนาคตจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้คนในสังคม ที่มีความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อนึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีนำเข้าอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาท โดยจะเห็นว่าประเทศไทยถือเป็นผู้นำเข้ามากกว่าผู้ผลิต ดังนั้นโครงการภายใต้

การสนับสนุนจาก TRIDI จะมุ่งส่งเสริมให้อนาคตประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมากขึ้น เพื่อลดการนำเข้าด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถให้ประเทศชาติยืนได้ด้วยตนเอง กับแนวทางพัฒนาแบบวางแผน - วางกลยุทธ์ - แนวทางปฏิบัติจริง ซึ่งถ้านับจากนักวิจัยในปัจจุบันในประเทศที่ได้มีการสำรวจจะมีนักวิจัยด้านโทรคมนาคมในประเทศประมาณ 2,000 คน และโครงการการสนับสนุนจาก TRIDI คาดว่าจะทำให้เกิดบุคลากร นักวิจัยที่มีศักยภาพมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด