ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 18.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นำ นายอานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งออกโดยสำนักสิทธิบัตรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จำนวน 10 ประเทศ กับสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งออกโดยสำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำขึ้นโดยรวบรวมการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวง ระหว่างพุทธศักราช 2545 2550 พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สิทธิบัตรฝนหลวงที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอพระราชทานทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขอรับสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ และได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวงในพระปรมาภิไธยต่อสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ในชื่อเรื่อง "เวเธอร์ โมดิฟิเคชั่น บาย รอยัล เรนเมคคิ่ง เทคโนโลยี (Weather Modification by Royal Rainmaking Technology) ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรนี้แล้ว โดยสิทธิบัตรดังกล่าวมีผลคุ้มครองครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป จำนวน 30 ประเทศ แต่มี 10 ประเทศ ที่ออกเป็นสิทธิบัตรแยกแต่ละประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐไซปรัสราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเฮลเลนิก ราชรัฐโมนาโก ประเทศโรมาเนีย สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐแอลเบเนีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย และประเทศมาซิโดเนีย สำหรับสิทธิบัตรที่ออก โดยสำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้รับการขยายความคุ้มครองมาจากสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปเช่นกัน เวลา 05.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินพระที่นั่ง ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 316 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากการจัดรายการพิเศษ "วันสายใจไทย สายใยแห่งความหวงแหนแผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ - คณะกรรมการร้านกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย - คณะกรรมการร้านสโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการร้านกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะกรรมการจัดการแสดงนิทรรศการ "ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - ไลออนอมรรัตน์ ฮันชิน นายกสโมสรไลออนส์สุรวงศ์-ไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการสโมสรไลออนส์สุรวงศ์-ไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ ภาค 310 อี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งและแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นางจรรยา เงินวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด นำผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน "ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปีของบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย - นายหิรัญ บรรจงปรุ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา - นายประกายเพชร แหวนเกตุ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายวีระศักดิ์ เล็กสกุล พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดี - พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นำคณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดทำเสื้อร่วมใจรักษ์โลกและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น เวลา 09.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจอง แฮ-มุน (Mr. Chung Hae-moon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 14.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลาร์ส เอริก บักสเตริม (Mr. Lars Erik Backstrom) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทุตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เสร็จแล้ว เวลา 14.56 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก นำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบกในงานกาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกองทัพบกในงานกาชาด เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นางกุลยา เผ่าจินดา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้าทูลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกรางวัลสลากบำรุง สภากาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งนำทีมผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทระดับวิชาชีพ และระดับนิสิต นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท - นางพรทิพย์ เพ็ญกิตติ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ - นางพูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล รักษาการนายกสมาคม ไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ และคณะภริยาทูตานุทูตประจำประเทศไทย เฝ้าทูลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน "บางกอก ไว ดับยู ซี เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล บาซาร์ 2008 (Bangkok YWCA International Bazaar 2008) เพื่อสมทบทุน "ทุนการกุศล สมเด็จพระเทพฯ และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา - หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำนายสมศักดิ์ ชวาลเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีธรรมศาสตร์ จุฬา ครั้งที่ 15 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีจุฬา ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ด้วย - นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกโพลีเอทจำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอซี ไกลคอน จำกัด บริษัท ไทยโอลีโอ เคมี จำกัด และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนในการตกแต่งภูมิทัศน์และอาคารนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย รวมทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่เขาหมาจอ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - พลตรี จักรี ตันติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้อมด้วยคณะนายทหารจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน พร้อมหนังสือคู่มือพืชมีพิษและแผ่นซีดี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายสุวรรณ วชิรไรพันธ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี - นางสุชาดี มณีวงศ์ ผู้ผลิตรายการสารคดี "กระจกหกด้าน พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแผ่นวีดิทัศน์สารคดีจากรายการ "กระจกหกด้าน ประกอบด้วย เรื่องวิถีไทย ของดีมีอยู่ สำรับไทย สัตว์ไทย พฤกษานานาพรรณ และกีฬาคือยาวิเศษ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ หรือตามพระราชอัธยาศัย - นายสมเกียรติ ชอบผล รองประธานกรรมการมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำผู้มีผลงานดีเด่นสาขาพระสงฆ์ ผู้บริหารการศึกษา ครูภาษาไทย ครูสังคมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาก่อนประถมศึกษา รวม 6 สาขา ซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการคัดเลือก ประจำปี 2552 เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ต่อจากนั้น เวลา 15.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะผู้บริหารสถาบันฯ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เวลา 17.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เวลา 09.18 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดสามัคคีสุนทร บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบ้านเกษตรสมบูรณ์ บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านครอบครัวอบอุ่น บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านสายใยรัก ศูนย์ส่งเสริมนมแม่ และพัฒนาสุขภาพชุมชนบ้านเกาะแก้ว ศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี และจุดแสดงผลิตภัณฑ์สมาชิก โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 14.38 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานมหกรรมมาตรฐานฝีมือไทย 2009 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อมงกุฎดอกบัว สำหรับที่ประดิษฐานเหนือพระเศียรพระพิฆเนศวร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!