ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี จัดเวทีระดมชุมชนเพี่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี จัดเวทีถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ นางสุดเอื้อม กอมณี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและสวัสดิการ กล่าวว่าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี ได้มีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ โดยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในชุมชนที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนทุกประเภท ได้แก่ เด็กและเยาวชน สตรี ครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ได้รับประโยชน์ โดยการจัดเวทีในครั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนวีธีการทำกิจกรรมและกระบวนงานของชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมที่ทำ ก่อน หลังโครงการ, ผลที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่อยากให้เกิดในอนาคต ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มนันทนาการ โดยมีการระดมความคิดจากคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถอดบทเรียน พร้อมออกมานำเสนอ นายสุทธินันท์ บัวผัน ประธานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ กล่าวว่า ชุมชนบ้านบัวงาม เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านการเข้ามามีส่วนร่วมและการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ก่อให้การรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย จนเป็นจุดขายของชุมชน ซึ่งในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้มีคณะมาศึกษาดูงานที่นี่เป็นจำนวน ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้เกิดการตื่นตัว และขอขอบคุณศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี ที่ได้ให้การสนับสนุนชุมชนแห่งนี้ และในอนาคตตนเชื่อว่า น่าจะสามารถเป็นหมู่ต้นแบบได้ เนื่องจากชุมชนที่นี่มีความสมัครคีและเป็นหนึ่งเดียว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!