คกก.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ เร่งจัดทำแผนคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เดินหน้าสำรวจชุมชนที่มีเด็กไร้สถานะทางกฎหมาย เด็กชนเผ่า และเด็กยากจน เพื่อเร่งจัดทำแผนคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนทั่วประเทศ นางอุบล หลิมสกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ได้มีมติให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจชุมชนที่มีเด็กไร้สถานะทางกฎหมาย เด็กชนเผ่า ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าวัดในต่างจังหวัดมีการนำเด็กมาอุปการะจำนวนมาก โดย สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ประมาณการเบื้องต้นว่าวัดในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 วัดให้การอุปการะเด็กยากจน เฉลี่ย 40 คนต่อวัด รองลงมาคือวัดในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 103 วัด และวัดในจังหวัดสมุทรสงครามกว่า 60 วัด โดยส่วนใหญ่การอุปการะเด็กอยู่ในรูปแบบการบวชเรียนเป็นสามเณร ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาประมาณการณ์ว่ามีเด็กในอุปการะของวัดที่บวชเรียนเป็นสามเณรกว่า 740 รูปทั่วประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติได้สั่งการให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดติดตามข้อมูลการดูแลเด็กและอุปการะเด็กยากจนภายในจังหวัดเป็นรายเดือน เพื่อเร่งดำเนินการจัดทำแผนคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด