บอร์ด ตลท.เลือกสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯมีมติเลือกนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการก.ล.ต. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา และนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2552 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯในวันนี้ (19 ส.ค. 2552) ได้มีมติเลือกนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่14 แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ครบวาระโดยนายสมพลจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2552 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีสิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค. 2554 "คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แสดงความชื่นชมต่อคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ฝากผลงานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตลาดทุนไทยตลอดระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมา (22 ส.ค.2550 - 14 ส.ค. 2552) และเชื่อมั่นว่า คุณสมพล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานทั้งในภาคการค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเงินและตลาดทุน จะเป็นผู้ที่สานต่อภารกิจสำคัญของตลาดทุนไทยซึ่งถือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่มีพัฒนาการที่สำคัญได้เป็นอย่างดี พร้อมกัลวรลักษณ์ ที่ได้ทำหน้าที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยดีมาโดยตลอดด้วย นางภัทรียากล่าว นายสมพล เกียรติไพบูลย์ อายุ 69ปี จบปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Fairleigh DickinsonUniversity สหรัฐอเมริกาและปริญญาโท(เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายองค์กร อาทิ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคมกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย สมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา) ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งในองค์กรหลายแห่งอาทิ ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย กรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำมันพืชไทยกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สำหรับ รศ. จารุพร ไวยนันท์ อายุ63 ปี จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน จาก Middle TennesseeState University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย กรรมการที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของสำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) นอกจากนี้ ยังมีผลงานทางวิชาการ และงานด้านอื่น ๆเช่น การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยการพัฒนากฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิกทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง

1 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ 15 ส.ค.2552 14 ส.ค. 2554

2 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองประธานกรรมการ 1 มิ.ย.2552 27 พ.ค. 2553

3 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ 28 พ.ค.2551 27 พ.ค. 2553

4 นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 28 พ.ค. 2551 - 27 พ.ค. 2553

5 นายนิพัทธ พุกกะณะสุต กรรมการ 11 ส.ค. 2551 - 10 ส.ค. 2553

6 รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการ 11 ส.ค. 2551 - 10 ส.ค. 2553

7 ดร.วัลลภ วิมลวณิชย์ กรรมการ 11 ส.ค. 2551 - 10 ส.ค. 2553

8 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร กรรมการ 28 พ.ค.2552 27 พ.ค. 2554

9 นางวิภารัตน์ มีสิทธิ์สกุล กรรมการ 28 พ.ค.2552 27 พ.ค. 2554

10 รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการ 15 ส.ค. 2552 14 ส.ค. 2554

11 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ 1 มิ.ย.2549 31 พ.ค. 2553

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!