ศรีปทุมโพล ชี้ รัฐควรเร่งให้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหา มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยด่วน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศรีปทุมโพล เผย ผลสำรวจทัศนคติประชาชนต่อวิทยาศาสตร์ไทย พบว่า ต้องการให้รัฐบาลนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ศรีปทุมโพล โดยสำนักวิจัย มหาวิทยาศรีปทุม ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครถึงทัศนคติที่มีต่อวิทยาศาสตร์ไทย ในหัวข้อ "การสำรวจทัศนะคติของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,000 คน พบว่า สิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องเร่งทำมากที่สุด คือ การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร้อยละ 38.37 และส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น , ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้นมากขึ้น และช่วยด้านราคาคอมพิวเตอร์ต่ำกว่าปัจจุบัน ตามลำดับ นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดการกับปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมมากที่สุด กว่าร้อยละ 50 รองลงมาต้องการให้นำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในด้านการจัดการและผลิตพลังงานเพื่อใช้ในประเทศ ด้าน ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน เริ่มเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นความหวังของสังคมมากขึ้น เนื่องจากมองว่าองค์ความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยไม่มองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป และมองว่าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เก่ง เป็นคนฉลาด และมีโอกาสในการศึกษาต่อมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ ประชาชนเห็นว่าบทบาทที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องเร่งทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ การให้การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน เพราะหัวใจสำคัญของบ้านเมืองยามเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกในขณะนี้คือ การที่คนไทยในทุกภาคส่วนต้องน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะรัฐบาลต้องช่วยเร่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน สร้างชุมชนพอเพียง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเร่งผลักดันและเสริมสร้างเทคโนโลยีชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นฐาน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!