เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา-แว่นสายตาแก่เด็ก เยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 151 แห่ง และมอบแว่นสายตาผู้ด้อยโอกาสกว่า 906 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 เมื่อเวลา 09.45 น. วันนี้ (19 ส.ค.52) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 151 แห่ง พิจารณาคัดเลือกแห่งละ 1 คน รวม 151 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 302,000 บาท และได้มอบแว่นสายตาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส สถานะทางบ้านยากจน รวม 906 คน เป็นเงิน 271,000 บาท สำหรับการมอบทุน-แว่นสายตา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ให้โอกาสนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 นางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยและราษฎรที่เดือดร้อน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบุตรหลาน เยาวชนในชนบท ซึ่งมีฐานะยากจนอยู่แล้ว มีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา แม้รัฐบาลจะมีนโยบายการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี ก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพการเดินทางไปมาระหว่างบ้าน-โรงเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา และโครงการวัดแว่นสายตา ให้การช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 1,061 คน และได้มีโอกาสสอบสอบถามเด็กนักเรียนบางคนสายตาสั้นมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนหนังสือเป็นอย่างมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด