ไทยเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อที่ประชุม รมต.วัฒนธรรมแห่งเอเชีย ที่มองโกเลียใน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อที่ประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งเอเชีย ที่ มองโกเลียใน พร้อมระบุ รัฐบาลไทย จัดสรรงบประมาณ 8 พันล้านบาท ลงทุนสร้างมูลค่าวัฒนธรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทน นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (Asia Cultural Ministerial Round-table Meeting) ซึ่งมีประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วม 22 ประเทศ ที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เมืองเออร์ดอส เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ภายใต้วิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจ และแนวทางการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยหลักปรัชญานี้ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต่างตระหนักว่าวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็น มรดกวัฒนธรรม หรือ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญ โดยจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเงิน 8,000 ล้านบาท ในระหว่างปี 2552-2555 เพื่อดำเนินการโครงการพิเศษจำนวน 14 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการเืทศกาลวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชน และโครงการมรดกวัฒนธรรมไทยในโลกดิจิตอลอีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!