จังหวัดตราด จัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด จัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (18 ส.ค. 52) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553-2556 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดภูมิภาค ส่วนราชการในสังกัดส่วนกลาง สถานศึกษา นายอำเภอ ภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดเวทีครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าประชุม เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่กระทำในพื้นที่จังหวัดตราด ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด และในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด จึงได้จัดเวทีประชาคมดังกล่าวขึ้น เพื่อการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยยึดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด ที่ได้ระดมความคิดร่วมกันในครั้งนี้ นำไปเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่ส่วนราชการทุกส่วนราชการจะต้องถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!