รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดประชุมรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 77 พรรษา นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยและศาสนาทุกศาสนา จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดประชุมรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนา เจริญรอยตามพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมบำเพ็ญคุณงามความดีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านนายสด แดงเอียด อธิบดีกรมศาสนา กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้นำองค์กรศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม 1,300 คน ร่วมเสวนาแนวทางการสร้างความสมานฉันท์โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อให้ศาสนิกชนทุกคนนำหลักธรรมคำสอนในศาสนาแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านความรัก ความสามัคคี และการเสียสละ พร้อมฐานการเรียนรู้ทางศาสนา ตลอดจนกิจกรรมขององค์กรศาสนาต่างๆ อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด