รัฐเห็นชอบตั้ง-คกก.ราชการท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสุมทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ที่มี รมว.มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส.ก.ถ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีคณะกรรม การพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นคณะหนึ่ง (ก.พ.ถ.) จำนวน 7 คน มีเลขาธิการ ก.ถ. เป็นเลขานุการ

โดย ก.ถ. จะกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบรรจุและการแต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมและจริยธรรม วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ รวมทั้งให้การบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กำหนด โดยจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด