แอดมิชชั่น54 สถาปัตย์เพิ่มอัตนัย-ปรนัยPAT4 อย่างละ50%

วันนี้(7ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ใช้ในคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2554 ที่ให้ใช้เหมือนปี 2553 คือคะแนนผลการเฉลี่ยสะสม ม.ปลายตลอดหลักสูตร หรือ GPAX 20 % คะแนนดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET 30%คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT 10 % และคะแนนทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ PAT4 40% แต่ในส่วนของ PAT4 จะให้มีการสอบแบบปรนัยและอัตนัย โดยให้ค่าน้ำหนักอย่างละ 50% จากเดิมจะใช้ข้อสอบปรนัย 100%

ผศ.ดร.นฤพนธ์ กล่าวต่อไปว่า เหตุผลที่ต้องเพิ่มข้อสอบอัยนัยPAT4 เพราะข้อสอบที่ผ่านมายังไม่สะท้อนศักยภาพและความสามารถของเด็กได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อสอบปรนัยใช้การท่องจำ ขณะที่การเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องวัดแววการเป็นสถาปนิกที่จะต้องมีจิตนาการออกมาเป็นรูปร่าง แสดงออกมาสุนทรียภาพหรือศิลปะ ดังนั้นเมื่อใช้ข้อสอบปรนัยจึงวัดเด็กไม่ได้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ จึงทำให้เด็กเรียนไม่ได้พอจบปี1 จะขึ้นปี2 ต้องถูกรีไทน์ และเปลี่ยนคณะ 15-20% ทั้งนี้จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ผ่านคณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่น ของทปอ. ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ เพื่อตัดสินต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด