สกว.หนุน9มทร.ทำวิจัย

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สหกิจวิจัยและพัฒนา ณ สถานประกอบการ คือการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยจะให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาปีสุดท้ายในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของ มทร. รวมจำนวน 50 ทุน ทุนละไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมวงเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการพัฒนาตนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และได้ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

รศ.ดร.สุธีระ เปิดเผยว่า มทร. 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน และ มทร.รัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อปฏิบัติสหวิจัยด้านการปรับปรุงกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประสานงานความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสหภาคี เลขที่ 14/3 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.0-5385-4678 อีเมล์ core_trf@hotmail.com และที่คณะทำงานโครงการสหกิจวิจัยและพัฒนา ณ สถานประกอบการของทั้ง 9 มทร.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด