ปตท. จัด Big Cleaning Day ต่อเนื่องปีที่ 19 พร้อมต้านภัย ไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. จัด Big Cleaning Day ต่อเนื่องปีที่ 19 พร้อมต้านภัย ไข้หวัดใหญ่ 2009 เช้าวันนี้ (5 ส.ค.52) ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เป็นประธานเปิดงาน Big Cleaning Day 2009 (5ส) เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกและรณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ส.สะสาง ส.สะดวก ส.สะอาด ส. สุขลักษณะ และ ส.สร้างนิสัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของการทำงาน จนมีส่วนช่วยทำให้การดำเนินงานของ ปตท.ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ที่จะช่วยรักษาและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน 5ส อย่างจริงจัง และขยายแนวคิดการดำเนินงาน 5ส ไปสู่สถานศึกษา และชุมชนโดยรที่สำนักงาน ปตท.ตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยได้แต่งตั้งศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขึ้นในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น โรงเรียนวัดบ้านนา จ.ชลบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต โรงเรียนวัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านกาศเมฆ จ.ลำปาง และโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จ. นครราชสีมา นายประเสริฐ เปิดเผยว่า กิจกรรม Big Cleaning Day (5ส) ได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ดังนั้น ปตท. จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวัน Big Cleaning Day (5ส) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปีนี้ใช้แนวคิด "งานสัมฤทธิ์ ชีวิตสดใส ด้วยหัวใจ 5ส นอกจากนี้ยังได้เน้นการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงานฯ ปตท. จึงได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกชั้นของอาคารสำนักงานฯ และเครื่องวัดอุณหภูมิไว้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตจตุจักร บริการรถน้ำเพื่อช่วยฉีดทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานใหญ่ ในการทำ Big Cleaning Day (5ส) ในครั้งนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด