ไทยฝันขายคาร์บอนเครดิตหมื่น ล.

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการเจรจาของกลุ่มประเทศภาคีสมาชิก ภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน ภายใต้กติกาใหม่ที่จะนำออกมาปฏิบัติในปี ค.ศ. 2012 หรือ พ.ศ. 2555 ว่า มีข้อเสนอให้กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาลดปริมาณการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ผลิตก๊าซเรือนกะจกในปริมาณมาก ๆ ภายใต้มาตรการที่เรียกว่าการดูแลปริมาณ ป่าไม้ในประเทศของตัวเองไม่ให้ลดลง และเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น และนำคาร์บอนเครดิตดังกล่าวไปขายให้ประเทศที่รับซื้อได้มากเท่านั้น แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปชัดเจนว่าจะมีวิธีการปฏิบัติกันอย่างไร ภาคีสมาชิกจะมีการประชุม เพื่อหาข้อตกลงเรื่องนี้กันอีก 4 รอบ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ทีม คือ 1. กรมป่าไม้กำลังเตรียมโครงการเสริมสร้างความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนเครดิต 2. สกว. กำลังศึกษาการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณป่าไม้ล่วงหน้าและย้อนหลังไป 5 ปี 3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะรับผิดชอบเรื่องการเจรจาระหว่างประเทศเมื่อมีการประชุม ทั้งนี้ เวลานี้ราคาคาร์บอนเครดิตในตลาดโลกราคาตันละ 12 ยูโร หรือราว 60 บาท และเวลานี้ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยมีประมาณ 73 ล้านไร่ เท่ากับมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ขายได้ 73 ล้านตัน หรือราว 45,360 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด