มทร.ธัญบุรี เสริมเขี้ยวเล็บด้านไอซีทีให้นักศึกษา

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีได้เน้นนโยบายในการพัฒนาทักษะในการใช้งานด้านIT ให้กับนักศึกษาเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการใช้งาน ตลอดจนสร้างโอกาสและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ซึ่งหากนักศึกษาที่จบได้รับใบประกาศนียบัตรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมMicrosoft Office Specialist Certificate (MOS Certificate)ก็จะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในการหางานทำหลังจากจบการศึกษารวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนจากความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมและใบรับรองนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลก ซึ่งทาง มทร.ธัญบุรีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาชนด้าน ICT ในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานตามมาตรฐานสากลMicrosoft Office Specialist (MOS Certificate) เพื่อเปดโอกาสให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ามาอบรมและสอบรับใบประกาศนียบัตรโดยทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

"การจัดโครงการอบรมเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมMicrosoft Office และการใช้งานอินเตอร์เน็ตระดับสูงได้ซึ่งปัจจุบันการสมัครงานความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญการที่นักศึกษาที่จบไปมีใบรับรองจะเป็นเครื่องยืนยันในความสามารถที่แท้จริง ซึ่งรูปแบบของการอบรมคือจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับใบรับรองมาแล้วเป็นวิทยากรโดยใช้ระยะเวลาในการอบรม2 วัน และทำข้อสอบออนไลน์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดข้อสอบจากสถาบันจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลังจากสอบเสร็จจะสามารถทราบผลสอบทันทีว่าผ่านหรือไม่และหลังจากนั้นทางสถาบันก็จะส่งใบประกาศนียบตรมาให้ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาที่เข้าสอบสามารถสอบผ่านเป็นจำนวนมากในระดับคะแนนที่ค่อนข้างสูง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว

รศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า ที่ผ่านมามีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จำกัดจำนวนการอบรมแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษาซึ่งจากการจัดอบรม 3 ปีที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด