มหาวิทยาลัยอาเซียน

เลาะเลียบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนให้สมัครเป็นมหาวิทยาลัยสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN) จึงเป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งไม่ว่าจะมองในแง่มุมใด

ทั้งนี้ เป็นผลพวงมาจากประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่าง 5-8 เม.ย.52 ที่ จ.ภูเก็ต

เพราะการจะเข้าไปเป็นสมาชิก AUN มิใช่ว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งไหนจะเป็นได้ง่ายๆ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนั้นจะพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ที่ประจักษ์ถึงความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีประสบการณ์ด้านหลักสูตรนานาชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด

ที่สำคัญ มติของที่ประชุมสุดยอดรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งนั้น มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มอีก 9 สถาบันเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของกลุ่มประเทศอาเซียน และก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 10 ปี

ขณะนี้มหาวิทยาลัยสมาชิกของ AUN มี 21 แห่ง จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ส่วนไทยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้นที่เป็นสมาชิกเครือข่าย AUN

นับตั้งแต่ก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2538 ทุกแห่งมีความเข้มแข็งทั้งวิชาการและศักยภาพของบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา มีการทำวิจัยร่วมและการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล ขยายขอบเขตกิจกรรมออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมความร่วมมือไปถึงประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ซึ่งมีจีน ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย และสหภาพยุโรป

มหาวิทยาลัยสมาชิกต่างได้รับประโยชน์ในด้านพัฒนาการศึกษามากมายหลายด้าน โดยเฉพาะกระบวนการจัดทำต้นแบบระบบประกันคุณภาพที่จะก้าวต่อไป

หากมหาวิทยาลัยไทยได้เข้าสู่ AUN ครั้งนี้ได้สำเร็จ เท่ากับเป็นการก้าวไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติที่มีความหมายและสำคัญยิ่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด