“Bosch” พัฒนาอุปกรณ์ตรวจหา “ไวรัสโคโรนา” รู้ผลภายใน 3 ชม.

“Bosch” พัฒนาอุปกรณ์ตรวจหา “ไวรัสโคโรนา” รู้ผลภายใน 3 ชม.

โรเบิร์ต บอช ผู้ก่อตั้งบริษัท Robert Bosch GmbH ในเยอรมนี กล่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมาว่า Bosch กำลังพัฒนาอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ที่รู้ผลภายใน 3 ชม. ซึ่งจะช่วยในการทำความเข้าใจพัฒนาการการแพร่ระบาดของไวรัส

อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อในระดับโมเลกุลอย่างรวดเร็วของ Bosch ซึ่งทำงานโดยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เรียกว่า Vivalytic สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรนาได้ภายในระยะเวลา 2 ชม. ครึ่ง วัดจากเวลาที่รับตัวอย่างมาตรวจ จนถึงเวลาที่รู้ผล

ข้อดีอีกประการของอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อที่รวดเร็วนี้ คืออุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้โดยตรง ณ จุดที่ผู้ป่วยอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องขนส่งตัวอย่างไปยังห้องแล็บ