วันที่ 22 กรกฎาคม 2552

* เสวนาภาษาไทยในเพลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ภาษาไทยในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2552 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี มบส. โดยมีศิลปินเพลงผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ ครูชาลี อินทรวิจิตร ครูธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และ ครูสลา คุณวุฒิ ซึ่งเป็นการเสวนาประกอบการแสดงดนตรีและขับร้องเพลง โดยวงดนตรีจากโปรแกรมวิชาดนตรีสากล มบส. นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งภาคกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะการใช้ภาษาไทยมาตรฐานในบทเพลง อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเสริมร้างค่านิยมทางการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องให้กับเยาวชน จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย สอบถามรายละเอียดได้ โทร. 0-2473-7000

* ศึกษา มศว รับ ป.โท-เอก

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโทและเอก สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ ภาคเรียนที่ 2/2552 โดยปริญญาเอกเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ ปริญญาโทรับสมัครถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5574 หรือ 08-1553-6951, 08-1809-9050, 08-9313-5036

* 40 ปี มอ.บ่มเพาะคนดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2552 ในหัวข้อ 40 ปี มอ. บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2552 เพื่อเปิดให้ชุมชนได้ทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ จากทุกคณะและจากส่วนราชการ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป เป็นต้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด