สพท.อุบลราชธานี เขต 4 พร้อมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อรับการประเมิน ตามโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ปี 2552 เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและสามารถพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาคาร และโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ภายใต้หลักเกณฑ์ดีเด่น 6 ประการ คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพการจัดแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันชั้นดี ตั้งแต่ปี 2546-2549 ไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 7 โรง ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกับโรงเรียนในชุมชนเมือง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและอยู่อย่างพอเพียง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด