คลังเดินหน้ากบช.-ใช้ยามแก่

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า วันที่ 20 ก.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน เพื่อพิจารณาการแปรสภาพตลาดหุ้นไทย การแก้ไขกฎหมายต่างๆ รวมถึงเสนอการปรับปรุงระบบภาษีเพื่อพัฒนาตลาดทุนและเสนอรูปแบบการออม เพื่อการเกษียณอายุ เพื่อให้สิทธิกับประชาชนนอกระบบประกันสังคมให้มีระบบการบำนาญรองรับเมื่อเกษียณอายุ

นอกจากนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ยังเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) แล้ว เหลือเพียงเสนอที่ประชุมครม.เห็นชอบ ซึ่งในหลักการสมทบจะแบ่งเป็นกรณีอายุระหว่าง 20-30 ปี หากประชาชนใส่เงินเข้ามาในกบช. 100 บาท รัฐจะสมทบให้ 50 บาท อายุ 31-50 ปี ส่งเงินเข้ากองทุน 100 บาท รัฐจะสมทบให้ 80 บาท และหากอายุ 51 ปีขึ้นไปรัฐจะสมทบให้ 100 บาท

สำหรับรูปแบบการบริหารกบช. รัฐบาลจะรับประกันผลตอบแทนให้ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำอายุ 1 ปี และการจ่ายคืนตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ด้วยการทยอยจ่าย อย่างน้อยเดือนละ 2,000-2,500 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยผู้สูงอายุอีกเดือนละ 500 บาท จะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3,000 บาท เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุที่อยู่นอกระบบการประกันสังคมและนอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

(กรอบบ่าย)

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด