ที่ดินจังหวัดชุมพรเร่งออกโฉนดที่ดินให้แก่เกษตร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เดินหน้าสำรวจที่ดิน เร่งออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ ไปแล้วกว่า 300 แปลง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสำนักสงฆ์อรัญวิเวกธรรมมาราม ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร นายธีรชาติ ปางวิรุฬรักษ์ สส.ในพื้นที่พรรคประชาธิปปัตย์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านที่ได้รับโฉนด ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขกร ในการมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทุกพื้นที่ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงความสามัคคี ที่กรมที่ดินเร่งรัดการออกโฉนดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย ในการวางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยเดินสำรวจออกโนดที่ดินสำหรับที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฏหมายที่ดิน น.ค.3 กสน.5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก, น.ส.3 ข) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ โดยมีเป้าหมายทั่วประเทศ 200,880 แปลง สำหรับพื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ มีเกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินในครั้งนี้จำนวน 123 ราย 289 แปลง เป็นจำนวนกว่า 2,000 ไร่ โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมอบโฉนดที่ถึงมือเกษตรกรไปแล้ว 364 แปลง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด