''มาร์ค''ย้ำรัฐบาลใส่ใจการศึกษาคนพิการ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ว่านโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการของรัฐบาลไม่ได้เน้นเพียงแค่การสนับสนุนคนพิการในสังคม ให้ได้รับโอกาส และบริการทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนปกติเท่านั้น แต่รัฐบาลยังมุ่งส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่คนพิรและครอบครัว การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการดำเนินงานสนับสนุนการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ได้มีการ ดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตามเจตนารมณ์ ของนโยบายรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 57 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งกองทุนสำหรับคนพิการ ได้แ่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2553 ก็ได้ตั้งงบฯสนับสนุนกองทุนดังกล่าวไว้อีก 100 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการในทุกมิติ ทั้งนี้เรื่องการผลิตบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ตนขอให้ สกอ. ดูแลเรื่องการผลิตบุคลากรด้านนี้เป็นพิเศษ และขยายเครือข่าย เพื่อดูแลเด็กพิการให้เท่าเทียมกับเด็กปกติด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด