ตั้งกอร์ปศักดิ์เร่งสางข้าวโพดเน่า

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความเสียหายของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในสต๊อกของรัฐบาล โดยมีตนเป็นประธาน เพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนของสาเหตุที่ข้าวโพดเกิดความเสียหายนั้นมาจากสาเหตุใด เพราะตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าโกดังได้ระบุความรับผิดชอบของเจ้าของโกดังไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องดำเนินการอย่างไร

ทั้งนี้ ครม. ได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ยกเว้นการดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. เรื่องการจำหน่ายสินค้าข้าวโพดและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในโครงการของรัฐต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ (เซอร์เวเยอร์) หน้าโกดังก่อนเท่านั้น

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบโครงการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 52/53 ในราคา ก.ก.ละ 7.10 บาท โดยใช้เกณฑ์ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% เฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ ก.ก.ละ 5.43 บาท รวมค่าขนส่งให้แก่เกษตรกรจากไร่นาไปยังผู้รับซื้อเฉลี่ย ก.ก.ละ 0.25 บาท และให้ค่าตอบแทนแก่เกษตรกร 25% โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไปถึงเดือนพ.ย.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด