สวท.พะเยา เผยแพร่ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชน ผ่านรายการล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค ผ่านรายการล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค พร้อมกับเครือข่ายวิทยุ สวท.ทั้ง 8 จังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบน นางนวลละออง สุขกาย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากการที่ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทไอแอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด ดำเนินการจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนในรูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วรวมถึงป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาด หรือระบาดในวงจำกัดน้อยที่สุด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ สวท.ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงได้ร่วมถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าว ในรายการล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2552 ผ่านทาง สวท.พะเยา ในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 95.25 MHz, 104.0 MHz ที่อำเภอเชียงม่วน, และ 90.5 MHz, ที่อำเภอภูซาง ตลอดจนทางวิทยุออนไลน์ เว็บไซต์ www.phayao.prdnorth.in.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด