ใบโพธิ์ผุดบริษัททวงหนี้

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมปรับโครงสร้างการบริหารงานของธนาคารที่เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ด้วยการจัดตั้งบริษัทติดตามทวงถามหนี้ขึ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารทั้งหมด โดยธนาคารจะโอนย้ายพนักงานในหน่วยงานเดิมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ไปสังกัดบริษัทใหม่ เพื่อเป็นการรวบรวมความชำนาญเฉพาะด้านไว้ด้วยกัน ซึ่งพนักงานจะได้รับสิทธิ เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ เทียบเท่าการเป็นพนักงานธนาคารทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทติดตามทวงถามหนี้ ธนาคารถือหุ้น 100% คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 ส.ค.นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด