ของบ215ล.ผลิต2หมื่นแก้ขาดครู

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 215 ล้านบาท มีแผนผลิตและพัฒนาครู 20,000 อัตรา แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการผลิตครูตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน 19,000 คน ในจำนวนนี้ 10,000 อัตรา จะรับสมัครนักศึกษาในสาขาขาดแคลนเข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครูเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง โดยจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล และจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในพื้นที่ขาดแคลน ส่วนอีก 9,000 อัตรา จะให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะรับบรรจุเข้าทำงานทันที

ดร.วรากรณ์ กล่าวว่า ส่วนอีกโครงการรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูและกำลังศึกษาอยู่ในสาขาขาดแคลน จำนวน 1,000 คน ซึ่งจะเปิดรับในปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนครูเฉพาะหน้า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด