พระมหากรุณาธิคุณฯ ที่มีต่อครูภูมิปัญญาไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สำหรับครูภูมิปัญญาไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย ว่า เพื่อดำเนินการสรรหาผู้ทรงภูมิปัญญา ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญา ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 ปัจจุบันมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยจำนวน 6 รุ่น รวม 341 คนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรคุณาภรณ์ (พ.ศ.2545-2551) จำแนกเป็น ด้านเกษตรกรรม จำนวน 7 คน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม จำนวน 6 คน ด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 6 คน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน จำนวน 6 คน ด้านศิลปกรรม จำนวน 7 คน ด้านภาษาและวรรณกรรม จำนวน 3 คน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี จำนวน 2 คน และด้านโภชนาการ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน ครูภูมิปัญญาไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ คือ ครูผู้ที่ใช้ภูมิธรรม ภูมิปัญญาพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชุมชน อุทิศความรู้ความสามารถของตนให้แก่ทุกคในแผ่นดิน ด้วยความเสียสละ ทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาของชาติ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไม่หวังค่าตอบแทน "สำหรับปี 2552 นี้ ทางสภาการศึกษากำลังพิจารณานำเสนอรายชื่อครูภูมิปัญญาที่จะเข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ นับเป็นผู้ที่ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณที่สูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการกระทำความดี ความชอบ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เลขาธิการสกศ. กล่าว