สนช.ส่งเสริมโครงการต้นแบบร้านอาหารอินทรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งเสริมโครงการต้นแบบร้านอาหารอินทรี เป็นกลไกนิเวศธรรมชาติสำหรับทำการเกษตร นายชัชพล พิทยาธิคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิตตรง เลียวเอสเต็ด จำกัด เปิดเผยว่า โครงการต้นแบบร้านอาหารอินทรี เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมด้านการบริการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ระบบนิเวศการเกษตร โดยการประยุกต์กลไกนิเวศธรรมชาติ ปรับใช้สำหรับทำการเกษร เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีภายในประเทศ โดยอาศัยหลักการเกษตรแบบถาวร เน้นการปลูกผักปลอดสารพิษ การวางแผนการเพาะปลูก ที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้แรงงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เกษตรอินทรีในประเทศไทย ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความสับสนของผู้บริโภค ถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี กับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ประกอบกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งจากการประมาณการณ์ ของสหกรณ์กรีนเน็ต พบว่าพื้นที่เกษตรอินทรีของประเทศไทย ในปี 2519 มีอยู่ประมาณ 141,000 ไร่ โดยผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังทวีปยุโรป ซึ่งเป็นตลาดรองรับหลัก ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน มะพร้าว ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 948 ล้านบาท