วธ.ตราด จัดโครงการเสริมเสน่ห์ รักนวลสงวนตัว ให้เยาวชนรู้จักวางตัวให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดโครงการเสริมเสน่ห์ รักนวลสงวนตัว เพื่อให้เยาวชนรู้จักวางตัวให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดโครงการเสริมเสน่ห์ รักนวลสงวนตัว ที่ศาลาการเปรียญวัดสะพานหิน ว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยของกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า เด็กไทยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มมากขึ้นโดยร้อยละ 50 มีเพศสัมพันธ์ก่อนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หรือการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยโครงการเสริมเสน่ห์ รักนวลสงวนตัว จะจัดชุดเคลื่อนที่ออกให้ความรู้ตามสถานศึกษาทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักวางตัวให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนรู้ถึงภัยอันตรายและผลเสียจากการละเลยไม่รักษาวัฒนธรรมที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาให้นักเรียนที่ได้รับความรู้เป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เพื่อนนักเรียนในสถานศึกษาของตนเองด้วย