สภาผู้แทนฯ ลงมติ 251 เสียง รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563

สภาผู้แทนฯ ลงมติ 251 เสียง รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้แทนราษฏร มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เห็นด้วย 251 ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 234 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยมี ส.ส.เข้าร่วมประชุม 486 คน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญเป็นพิเศษ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยวันนี้ (19 ต.ค.) ดำเนินมาเป็นวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

ล่าสุด เมื่อเวลา 20.30 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติในวาระที่ 1 โดยมติ 251 เสียง เห็นชอบให้รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2563 โดยมี 234 เสียงงดออกเสียง ขณะที่ 1 เสียง ไม่ลงคะแนน โดยมี ส.ส.เข้าร่วมประชุม 486 คน

จากนั้นที่ประชุมฯ มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 64 ท่าน