มูลนิธิโรคตับจัดโครงการประกวดจิตรกรรมเยาวชน ครั้งที่ 2 รางวัลอังคาร กัลยาณพงศ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิโรคตับจัดโครงการประกวดจิตรกรรมเยาวชน ครั้งที่ 2 รางวัลอังคาร กัลยาณพงศ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รับแจ้งจากคุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรคตับว่า ทางมูลนิธิโรคตับ และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการประกวดจิตรกรรมเยาวชน มูลนิธิโรคตับ รางวัล อังคาร กัลยาณพงศ์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ ร่วมต้านไวรัสตับอักเสบบี ภัยร้ายของตับ เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคตับ การส่งเสริมให้เยาวชนรักศิลปะ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเพื่อเชิดชูเกียรติท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ กวีดีเด่นของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พ.ศ. 2515 กวีซีไรต์ พ.ศ. 2529 และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2532 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลด้านศิลปะที่สำคัญคนหนึ่งของไทย สำหรับปีนี้ได้ใช้หัวข้อการประกวดว่า ร่วมต้านไวรัสตับอักเสบบี ภัยร้ายของตับ ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ ไม่จำกัดเทคนิค ขนาดประมาณ 15x22 นิ้ว ไม่รวมกรอบ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 กลุ่มอายุ คืออายุไม่เกิน 8 ปี อายุ 9-13 ปี และอายุ 14-17 ปี ในแต่ละประเภทมี 14 รางวัล คือรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลดีเด่น 3 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรคตับ โทร.02-2612428 หรือ www.thailiverfoundation.org