ปตท. เตรียมออกหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท ตอกย้ำ ทางเลือกใหม่ในการลงทุน

อายุ 3-15 ปี อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.20%-5.75% ต่อปี เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งสถาบันและประชาชนทั่วไปประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดได้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ยื่นขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. เพื่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เพื่อนำเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้มาใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนการลงทุนระยะยาว รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ ปตท. โดยจะเสนอขายผ่านสาขาของสถาบันการเงินชั้น 11 แห่ง ประกอบด้วย ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุศรีอยุธยา ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.นครหลวงไทย ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธ.ทหารไทย บล.ทิสโก้ และ บล.ธนชาต ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2552

ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ปตท. ต้องการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเสนอระยะเวลาลงทุนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 3-15 ปี โดยมีดอกเบี้ย 3.20%-5.75% นอกจากนี้ สำหรับหุ้นกู้อายุ 15 ปี ได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นตัดสินใจเอง ณ สิ้นปีที่ 10 ว่าต้องการที่จะถือหุ้นกู้ดังกล่าวต่อไปอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็สามารถรับเงินต้นคืนจากบริษัทผู้ออกได้ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นกู้ต้องการที่จะถือหุ้นกู้ต่อไปอีก 5 ปีข้างหน้า ก็จะได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในขณะนั้นว่าพอใจหรือไม่ แล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้ง คุณประเสริฐกล่าว

หุ้นกู้ของ บมจ.ปตท. ที่จำหน่ายในครั้งนี้มี 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.20% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ที่ 4.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่ 6-7 คงที่ที่ 5.25% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ 1-5 คงที่ที่ 4.25% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-10 คงที่ที่ 5.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยปีที่ 11-15 คงที่ที่ 5.75% ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเมื่อสิ้นปีที่ 10 หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริาทจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ให้เรทติ้งแก่ บมจ.ปตท. ในระดับ AAA ทั้งนี้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด