สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะ การแสดงซอพื้นเมือง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 นายนที เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย จัดทำโครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงซอพื้นเมืองสู่เยาวชน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชติ ประจำปี 2552 เพื่อสืบทอดมรดกด้านศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง เอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงซอพื้นเมือง ให้คงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวล้านนาและเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในงานจะมีการมอบเกียรติบัตรแก่นัเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ การบรรยายความรู้การอนุรักษ์สืบทอดภาษาไทยภาษาถิ่น การถ่ายทอดศิลปะการแสดงซอพื้นเมืองแก่เยาวชน ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5422 8763

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง