องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 1 ทศวรรษองค์การ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 1 ทศวรรษองค์การมหาชน รักษาการ ผู้อำนวยการ อพท.กล่าวว่า ในฐานะเป็นองค์การมหาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิ "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะยังคงบทบาทหน่วยงานกลางประสานภาคี ให้ความสำคัญกับ 3 ส่วนหลัก คือ องค์ประกอบการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ธุรกิจบริการ การคมนาคมขนส่ง ความสะดวกปลอดภัย รูปแบบการท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งดำเนินการแล้ว 11 พื้นที่ ในภูมิภาคต่างๆ และ ระบบโดยรวม เช่น การส่งเสริมตลาด บริการข้อมูลองค์ความรู้ รวมถึงดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความสมบูรณ์