สวท.มุกดาหาร บูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน จัดรายการวิทยุท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวท.มุกดาหาร บูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน จัดรายการวิทยุท้องถิ่น "เวทีชุมชน คนมุกดาหาร เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2552 กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการตามโครงการวิทยุท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2552 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้ทำคำรับรองกับ กพร. ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยตัวชี้วัดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ด้วยการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการวิทยุ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ โดยแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ร่วมกันกำหนดประเด็นเนื้อหา และคัดเลือกผู้จัดรายการจากตัวแทนประชาชนโดยใช้ชื่อรายการว่า " เวทีชุมชน คนมุกดาหาร ออกอากาศ ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2552 เป็นต้นมา ขณะที่นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ นักประชาสัมพันธ์ระดับ ชำนาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้กำกับตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามผลการปฏิบัติราชการ กล่าวว่า ได้มาเห็นการทำงานร่วมกันเช่นนี้แล้ว รู้สึกชื่นชม เพราะนอกจากจะมีภาคประชาชนแล้ว ยังมีพระสงฆ์ เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ โดยอยากเห็นการทำงานระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ได้ทำงานร่วมกันด้วยความความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์