กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิวัติการทำนา ฟื

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิวัติการทำนา ฟื้นข้าวพื้นเมือง ทำปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ร่วมกับโครงการข้าว ปลา อาหาร อีสานมั่นยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "เรียนรู้ เท่าทัน สานฝันชาวนา ณ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เพื่อจัดกระบวนการให้เด็กและเยาวชนในเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ได้เรียนรู้การปลูกข้าวทฤษฏีใหม่ที่สามารถพึ่งตนเองได้ ให้สมกับเป็นเยาวชนลูกชาวนาอย่างแท้จริง ตำบลหนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร เป็นพื้นที่ในเขตบริการน้ำชลประทานจากเขื่อนสิรินธร ทำให้เยาวชนและชาวบ้านส่วนมากทำนาปีละ 2 ครั้ง จึงทำให้ทั้งคนและที่ดินโดนใช้งานอย่างหนัก ชาวบ้านจึงต้องใช้เครื่องจักรกล ปุ๋ยเคมี และ ยาฆ่าหญ้า เข้ามาช่วยเพื่อให้ทันต่อช่วงเวลาของการผลิตในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการทำนาที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทำให้กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา หนองบัวฮี หันมาตระหนักในสภาวะการณ์ดังกล่าว จึงร่วมกันเรียนรู้กระบวนการชาวนาแบบทฤษฏีใหม่อย่างเป็นระบบแบบแผนระยะยาวตลอดฤดูกาล เพื่อหวังจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการทำนาให้กับเยาวชนชนและสังคม โดยทดลองปลูกข้าวพื้นบ้านที่เป็นพันธุ์แท้ของจังหวัดอุบลฯ 16 สายพันธุ์ และเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบใช้ด่วน จากปราชญ์ชาวบ้านที่มาร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ สำหรับบรรยากาศในการเรียนรู้ เต็มไปด้วยความตื่นเต้น แปลกใหม่และสนุกสนาน เยาวชนมีความหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องการทำนาทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเพื่อขยายผลสู่ชุมชนในอนาคต ก่อนปิดกิจกรรมเยาวชนได้นัดหมายเพื่อลงปักดำข้าวในแปลงนาทดลอง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 จึงเชิญชวน เพื่อนพ้อง พี่น้อง หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง