กทช. เปิดศูนย์ Call Center 1200 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กทช. จัดตั้งศูนย์ Call Center 1200 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์ Call Center 1200 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน กทช. ศูนย์ Call Center 1200 ของสำนักงาน กทช. มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะความสามารถการให้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว เอาใจใส่ทุกเรื่องกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมา และช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รองเลขาธิการ กทช. กล่าวอีกว่า ขั้นต่อไป สำนักงาน กทช. จะพัฒนาให้ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส สามารถใช้บริการของศูนย์ Call Center 1200 ได้เท่าเทียมกับคนปกติ โดยในอนาคตจะจัดทำเว็บไซต์ วีดีโอแช็ท ขึ้นมารองรับ ซึ่งสามารถใช้ภาษามือในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ Call Center 1200 ได้ และสามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่ห่างไกลผ่านทางวิทยุสื่อสารได้ในกรณีที่มีความจำเป็นด้วย ประชาชนที่มีปัญหาในการใช้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ สามารถแจ้งปัญหา และร้องเรียนมายัง Call Center 1200 หรือ โทรสาร 0-2271-3516 และที่ E-mail : 1200@ntc.or.th