สวท.สุรินทร์ ผลิตรายการให้ความรู้ประชาชน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ผลิตรายการวิทยุรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นางวลัย จิตรสมุทร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขึ้นมา 1 รายการ ชื่อรายการลูกทุ่งยามบ่าย ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น. ทางระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 93.50 เมกะเฮิรตซ์ เนื้อหาของรายการ จะสอดแทรกเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับวิธีป้องกันและรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความเข้าใจ และไม่ตื่นตระหนก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า รายการดังกล่าว นอกจากจะเผยแพร่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว ยังได้นำเสนอความรู้และวิธีป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ โรคชิคุนกุนยา จึงขอเชิญชวนติดตามรับฟัง เพื่อชาวสุรินทร์จะได้รู้เท่าทันโรคร้ายต่าง ๆ