ไทย-มาเลย์ร่วมแลกงานวิจัย

รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนและคณะได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เกี่ยวกับเรื่องที่สกศ.จะเป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมงานวิจัยทางการศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 52 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ โดยได้ข้อตกลงร่วมกันว่าแต่ละประเทศจะส่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักวิชาการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 75 คน พร้อมนำเสนองานวิจัยเชิงนโยบายประเทศละ 4 เรื่อง และงานวิัยระดับสถานศึกษาของครูและผู้บริหารสถานศึกษาประเทศละ 10 เรื่อง ซึ่งทางมาเลเซียแจ้งว่าจะคัดเลือกครูจากทุกรัฐทั่วประเทศมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เลขาธิการสกศ.กล่าวต่อไปว่า จุดแข็งของมาเลเซีย คือ นโยบายการศึกษาที่ต่อเนื่องทำให้โครงการโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School) ถูกนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันมาเลเซียก็สนใจการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ และการอาชีวศึกษาของไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว ซึ่งการประชุมครั้งนี้สกศ.จะเปิดโอกาสให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักวิชาการทุกสังกัดได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยจะประสานกับองค์กรหลักต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพมานำเสนอในการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและนักวิชาการของไทยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่าย และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปด้วยกัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด