ศาสนา-ปากท้อง

แยกประชาชื่น

ล็อกล้อ

วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา โดยในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรม และการพูดถึงวันสำคัญทางศาสนากันมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งเรื่องการผลักดันห้ามจำหน่ายสุราในช่วงวันพระใหญ่ทั้ง 4 วัน รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกเหล้าในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ทำให้รู้สึกว่ามีประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนามากขึ้น

และจากผลสำรวจเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาของคนไทย ของ สวนดุสิตโพล ที่ร่วมกับรายการ ก่อนตัดสินใจ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 1,427 คน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค.

ผลการสำรวจออกมาว่า เมื่อเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดร้อยละ 42.38 เห็นว่าสังคมไทยค่อนข้างให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนา เพราะต้องการทำบุญเพื่อความสบายใจ ทำให้มีสติและมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

รองลงไปร้อยละ 32.71 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะความเลื่อมใส ศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาลดน้อยลง ข่าวพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติในทางไม่ดีมีมากขึ้น

และที่ยังให้ความสำคัญอย่างมากมีร้อยละ 20.17 ระบุว่า ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ส่วนร้อยละ 4.74 เห็นว่าไม่สำคัญเลยเพราะจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบันทำให้ประชาชนต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน ไม่มีเวลาสนใจกับเรื่องอื่นๆ

ส่วนมุมมองที่เห็นว่าสาเหตุที่สังคมไทยสนใจวันสำคัญทางศาสนาน้อยลง คือ ประชาชนต้องทำมาหากินทำให้ไม่มีเวลาไปทำบุญร้อยละ 30.23 รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากเกินไป ยึดติดกับวัตถุนิยมมากขึ้นร้อยละ 25.45 ภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ/ต้องประหยัดร้อยละ 21.81

และมีร้อยละ 11.64 ที่เห็นว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาลดน้อยลง/พระไม่ดีมีมากขึ้น และร้อยละ 10.87 เห็นว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดหลายวันทำให้คนส่วนใหญ่เดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อไปเที่ยวและหยุดพักผ่อนมากกว่า

จากตัวเลขในผลสำรวจแม้สังคมไทยจะยังให้ความสำคัญกับศาสนา แต่ปัญหาปากท้องก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ถ้าท้องไม่อิ่มใจจะเป็นสุขได้อย่างไร

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด