เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

น.ส.สุมล ถาวรวสุ จัดหางาน จ.กาญจน บุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกินวันที่ 28 ก.พ.2553 และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ จัดทำทะเบียนคนต่างด้าว โดยอำเภอและเทศบาลจัดทำทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ และออกเอกสาร ท.ร.38/1 โดยไม่รวมถึงบุตรและผู้ติดตาม ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ค.2552 โดยชำระค่าธรรมเนียมและค่ารับรองสำเนา 80 บาท ตรวจสุขภาพทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-14 ส.ค.52 โดยชำระค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท และค่าทำประกันสุขภาพ 1,300 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด