สอศ.รอมติครม.ตั้งสถาบันอาชีวะ ยันทั้งหลักสูตร-บุคลากรพร้อมรับปริญญาตรี

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ระหว่างรอเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ จากนั้นจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษามีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทำให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ คาดว่าจะเปิดในปีการศึกษา 2553 เพราะมีความพร้อมแล้ว

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2552 ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. พบว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลงทะเบียนเรียนกว่า 192,300 คน ใกล้เคียงเป้าที่ตั้งไว้ 200,000 คน ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งเป้ารับ 140,000 คน ลงทะเบียนเรียนแล้ว 100,795 คน ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดจำนวนมาก ส่วนระดับ ปทส.ระดับปี 1 ลงทะเบียนเรียน 242 คน เมื่อรวมทุกระดับและทุกชั้นปีแล้ว สอศ.จะมีนักศึกษารวมประมาณ 800,000 คน ส่วนนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 457,043 คน นักศึกษาในโครงการแกนมัธยมศึกษา จำนวน 150,000 คน นักศึกษาหลักสูตรนอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอน 3 แสนกว่าคน และนักศึกษาหลักสูตร 12+1 อีก 10,000 กว่าคน รวมแล้ว สอศ.จะมีนักศึกษานอกระบบ 1 ล้านกว่าคน ซึ่งดูแนวโน้มคนสนใจเรียนอาชีวะมากขึ้น ส่วนนักศึกษาในระบบ สั่งให้ทำวิจัยกรณีที่จำนวนนักศึกษาระดับ ปวช.ในปีนี้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 ในขณะที่นักศึกษาระดับ ปวส.ลดลงมาก ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าที่เรียนจบระดับ ปวช.หันไปเรียนมหาวิทยาลัยกันหมด เนื่องจากถ้าเรียน ปวส.แล้วก็ต้องไปต่อระดับปริญญาตรีอีก และมหาวิทยาลัยหลายแห่งยุบเลิกปริญญาต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว หากสอศ.เปิดเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี จะต่อ ยอดให้เด็กระดับ ปวส.ได้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด