สพฐ.นัดสิ้นก.ค.จ่ายโบนัส2พันล. ข้าราชการ-ลูกจ้าง4.7แสนเฮรับกันถ้วนหน้า

นายพิธาน พื้นทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เรื่องเงินรางวัลประจำปี 2551 หรือโบนัสของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพฐ. จำนวน 470,669 คน โดยในปีนี้ สพฐ.ได้รับโบนัสเป็นเงิน 2,027 ล้านบาท ซึ่งจะจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เงิน 60% หรือจำนวน 1,216 ล้านบาท จ่ายให้กับข้าราชการและลูกจ้างทุกคนเท่ากันทั่วประเทศ เฉลี่ยคนละ 2,584 บาท ส่วนที่ 2 เงิน 40% หรือจำนวน 810 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ สพฐ.ตัดเงิน 10 ล้านบาทเพื่อมอบให้ สพท.ภาคใต้ 10 เขตเพื่อใช้ในการพัฒนาและจัดสรรให้บุคลากรในเขตพื้นที่ ซึ่งจะได้เฉลี่ยคนละ 469 บาท ส่วนที่เหลืออีก 800 ล้านบาท สพฐ.จะประเมินผลจากการปฏิบัติงานของแต่ละ สพท. จากนั้นจึงจะจัดสรรเงินลงไป โดยผลการประเมิน 5 อันดับแรกที่มีผลการปฏิบัติงานดี ได้แก่ อันดับ 1 สพท.นนทบุรี เขต 2 รองลงมา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท.นครปฐม เขต 1 จันทบุรี เขต 1 และ สพท.ตราด อย่างไรก็ตาม แต่ละ สพท.จะได้จำนวนเงินเป็นก้อนเท่ากันแต่การจัดสรรอาจไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับจำนวนบุคลากร คาดว่าทุกคนจะได้รับเงินภายในเดือนก.ค.นี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศที่มีต่อการทำงานของ สพท. เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการประเมินผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจมากเพียงไร หากไม่พอใจจุดใดจะได้มีข้อมูลปรับปรุง ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดผลการทำงานเพื่อให้โบนัส ผลการสำรวจภาพรวมมีความพึงพอใจในการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนพิเศษ ผู้ปกครองจะมีความพึงพอใจการทำงาน สำหรับจุดที่อยากให้ปรับปรุง เช่น เรื่องสุขาภิบาล น้ำดื่มไม่เพียงพอ ความสะอาดในโรงเรียน จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน อาคารเรียนเก่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด